Over CentraM

CentraM is ontstaan uit De Blankenberg Stichting, de oudste niet-kerkelijke instelling voor armoedebestrijding in Nederland (sinds 1871). De solidariteit met de armsten in de samenleving die de heer Blankenberg en zijn vrienden dreef inspireert CentraM nog steeds.

De kern van het werk van CentraM raakt vraagstukken die van alle tijden zijn: armoede, eenzaamheid en onveiligheid.

Met zo’n 50 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers staat CentraM jaar in jaar uit klaar om ruim 3000 inwoners uit het centrum van Amsterdam, bijna 200 verschillende diensten aan te bieden.

De maatschappelijke werkelijkheid verandert snel. Ondanks dat er sprake is van een permanente, ingrijpende verandering van het werk, de werkrelaties met andere organisaties in het sociaal domein en het samenspel met vrijwilligers blijft CentraM gefocust om inwoners te ondersteunen in het vinden van een nieuwe balans in hun leven zodat zij weer, grotendeels op eigen kracht, verder kunnen. Soms grijpt dit diep in op privé situaties. Vertrouwen opbouwen (en vasthouden) van mensen die door het leven in de steek zijn gelaten (of zelf het leven de rug toe hebben gekeerd) is een vak dat de beroepskracht van CentraM beheerst.

Zij:

 • kennen de Amsterdamse samenleving in al haar facetten
 • zijn hoog opgeleid in hun vak, deskundig, vasthoudend en betrouwbaar
 • zijn in staat over de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken
 • zijn altijd op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening om de cliënt nog beter te kunnen ondersteunen.

De mensen die zich vrijwillig, samen met CentraM, inzetten voor inwoners verstaan meer talen o.a. die van mens, beroepskracht en vaak ook van ervaringskundige.

Zij:

 •  staan naast de inwoner
 • zijn betrouwbaar, betrokken en kennen hun rol
 • zijn goed in bieden van lichte ondersteuningCentraM werkt vanuit de volgende uitgangspunten:
 1. Grip op geld (Geld en Schulden)
  Bij veel Amsterdammers die in problemen raken, spelen financiën een rol. In veel gevallen is er geld te kort, maar vaker nog hebben mensen geen grip meer op hun financiële situatie. Met schulddienstverlening, budgetadvies en -informatie helpt CentraM hen die grip terug te krijgen.
 2. Eigen kracht
  Bij de aanpak van problemen gaan we uit van wat burgers wél kunnen: iedereen heeft eigen talenten en kracht om op voort te bouwen. Samen gaan we actief op zoek.
 3. Meedoen
  Iedereen kan meedoen in onze samenleving. Met bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, bestrijding van eenzaamheid en trajectbegeleiding inburgering stimuleert CentraM deelname aan de samenleving.
  CentraM is volop actief in de wijken en ziet het als haar belangrijkste taak om vroegtijdig problemen te signaleren, mensen in de wijken te verbinden en samen met hen problemen op te lossen.

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt op maatschappelijk verantwoorde en integrale wijze toezicht op het functioneren van de organisatie. De RvT is werkgever van de Raad van Bestuur, toetst de besluitvorming en keurt besluiten die de hele organisatie alsmede de belangen van stakeholders raken goed. Verder geeft zij zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT werkt conform de vastgelegde statuten, reglementen en de Governance code Zorg.

 

Op hoofdlijnen vervult de RvT de volgende drie taken:

 1. Houdt toezicht op het maatschappelijk belang van de organisatie, de algemene gang van zaken en de wijze waarop deze wordt bestuurd en keurt (grote) strategische en financiële (investeringen) beslissingen goed.
 2. Draagt zorg voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling en, indien nodig het ontslag van de bestuurder.
 3. Adviseert de bestuurder daar waar strategische of integrale financiële/ beleidskwesties spelen.

 

De RvT heeft ter ondersteuning van haar werkzaamheden twee commissies ingesteld te weten de Auditcommissie en de commissie HRM/Kwaliteit. De werkgeversfunctie wordt voorbereid door de voorzitter en de voorzitter van de commissie HRM/kwaliteit. Om haar functie goed te kunnen uitvoeren beschikt de RvT naast een qua kennis en kwaliteiten brede samenstelling ook over een goed systeem van managementinformatie. De regels met betrekking tot Corporate Governance worden zorgvuldig nageleefd. Dat betekent: integriteit; eenduidig stelsel van omgangsregels, eenduidig omschreven limitatieve bevoegdheden van het bestuur, wederzijdse basis van vertrouwen, openheid, respect en betrokkenheid.

 

Vacature

De Raad van Toezicht die bestaat uit 5 personen heeft een vacature. Het nieuwe lid zal deel uitmaken van de Commissie HRM & Kwaliteit.

 

Profiel:

Een lid van de Raad van Toezicht:

 • heeft een ‘helikopterview’;
 • is verantwoordelijk voor zijn/haar doen en laten;
 • is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk;
 • heeft ervaring met het besturen/managen van een middelgrote organisatie;
 • is een persoon met natuurlijk gezag;
 • vertoont (politiek) maatschappelijk engagement;
 • beschikt over relevant netwerk;
 • heeft basiskennis van financiën;
 • heeft affiniteit met de sociale sector;
 • weet een balans te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • is in staat om in teamverband te werken.

Specifieke deskundigheid:

 • Kennis/ervaring op het gebied van Human Resources Management;
 • Ervaring met projectmanagement;
 • Kennis/ervaring op het gebied van Kwaliteitsbeheersing en –ontwikkeling;
 • Kennis van de politieke verhoudingen in Amsterdam;
 • Aantoonbare kennis van de welzijnssector.

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag, ondertekenen een integriteitsverklaring en hebben voldoende tijd en energie om het werk te doen.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door voor 19 januari 2018 een e-mail met uw cv en motivatie te sturen naar de bestuurder van CentraM, mevrouw E. de Wit, else.dewit@centram.nl.
Informatie over CentraM of over het werk van de Raad van Toezicht kunt u eveneens opvragen bij mevrouw E. de Wit, else.dewit@centram.nl.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 en 9 februari 2018 in de ochtend.

 

Acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld.